Ας γνωρίσουμε το ευρώ...

μια διαφορετική προσέγγιση...

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Web – Quest στο γνωστικό αντικείμενο

WEBQUEST στις ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Εισαγωγή: Οι πιστωτικές κάρτες είναι ένα από τα είδη χρήματος που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια γιατί καλύπτει επαναλαμβανόμενες ή και έκτακτες ανάγκες και αντικαθιστά τα μετρητά. Την χρησιμότητα, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, καθώς και στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις πιστωτικές κάρτες θα τα μάθετε μέσω των εργασιών που θα αναλάβετε με τη χρήση του Διαδικτύου.

Στόχος: Σκοπός της εργασίας σας είναι να γνωρίσετε τη χρήση, τα οφέλη και τους κινδύνους των πιστωτικών καρτών. Για να επιτευχθεί αυτό, αφού ανατρέξετε στις διευθύνσεις του διαδικτύου που θα σας δοθούν, θα αναζητήσετε σχετικό υλικό και πληροφορίες, ώστε να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

 Ποιες είναι οι βασικές χρήσεις των πιστωτικών καρτών για έναν καταναλωτή;
 Ποια ελληνική τράπεζα ήταν η πρώτη που εξέδωσε πιστωτική κάρτα και πότε;
 Ποιες και πόσες πιστωτικές κάρτες κυκλοφορούν σήμερα στην ελληνική αγορά;
 Υπάρχουν επιτόκια στις πιστωτικές κάρτες; Πώς υπολογίζουμε το χρέος του καταναλωτή;
 Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση πιστωτικών καρτών; Αν ναι, να τους αναφέρετε επιγραμματικά.

Διαδικασία: Θα πρέπει να χωριστείτε σε ομάδες μαθητών και να αναλάβετε τους εξής άξονες μελέτες

 Πιστωτικές κάρτες ανά τράπεζα στην Ελλάδα
 Οφέλη και κίνδυνοι των πιστωτικών καρτών
 Επιτόκια πιστωτικών καρτών που ισχύουν σήμερα

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας σας θα συνεργαστείτε μεταξύ σας και θα παρουσιάσετε την δουλειά σας στην τάξη με τη χρήση διαφανειών.
Πηγές – Υποστηρικτικό υλικό: Η βασική πηγή θα είναι το ηλεκτρονικό αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου υπάρχουν στοιχεία για τις πιστωτικές κάρτες στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην διεύθυνση: www.tte.gr

Υποστηρικτικό υλικό θα βρείτε στις εξής ιστοσελίδες:
www.atebank.gr
www.nbg.gr
www.piraeusbank.gr
www.moneyexpert.gr

Αξιολόγηση: Για την αξιολόγηση της εργασίας κάθε ομάδας θα ληφθούν υπόψη η οργάνωση του υλικού, η ακρίβεια των απαντήσεων και η τελική παρουσίαση.

Συμπέρασμα: Έχοντας ολοκληρώσει την εργασία σας, θα έχετε μάθει πολλά και χρήσιμα πράγματα για τις πιστωτικές κάρτες με στόχο την ενημέρωση και την προστασία σας από τυχόν κινδύνους. Παράλληλα, θα μπορείτε να ενημερώσετε και τους δικούς σας ανθρώπους για την χρήση των πιστωτικών καρτών καθώς και για τα ισχύοντα επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες στην Ελλάδα.

1 σχόλιο:

no comments? why?